مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23- 9- 2022

يبحث كثير من المسلمين في مصر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23- 9- 2022، وهو ما نستعرضه كالآتي:- 

مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 4:17 صباحًا 
أذان الظهر 11:47 صباحًا
أذان العصر 3:14  مساءً
أذان المغرب 5:51  مساءً
أذان العشاء 7:08  مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:21 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا
موعد أذان العصر 3:20 مساءً
موعد أذان المغرب 5:56 مساءً
موعد أذان العشاء 7:14 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:12 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:43 صباحًا
موعد  أذان العصر 3:10 مساءً
موعد أذان المغرب 5:47 مساءً
موعد أذان العشاء 7:04  مساءً      

مواقيت الصلاة في أسوان
وقت صلاة الفجر 4:51 صباحًا
موعد أذان الظهر 12:17 صباحًا
موعد أذان العصر 3:43 مساءً
موعد أذان المغرب 6:20 مساءً
موعد أذان العشاء 7:33 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر 4:21 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:49 صباحًا
موعد أذان العصر 3:16 مساءً
موعد أذان المغرب 5:52 مساءً
موعد أذان العشاء 7:08 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:07 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:35 صباحًا
موعد أذان العصر 3:02  مساءً
موعد أذان المغرب 5:38 مساءً
موعد أذان العشاء 6:54 مساءً

replaceOembeds();

function replaceOembeds() {
var allEmbeds = document.getElementsByTagName(“OEMBED”);

while (allEmbeds.length != 0) {
replaceOembedWithHtml(allEmbeds[0], extractLinkFromOembed(allEmbeds[0]));
allEmbeds = document.getElementsByTagName(“OEMBED”);
}

runYoutubeLazyLoad();
// loadfbApi();
}

function replaceOembedWithHtml(element, sourceData) {
if (sourceData.source.toLowerCase() === “youtube”) {
var html=”

” +

‘ +

‘ +

‘ +
” +
” +
”;

replaceElementWithHtml(element, html);
} else if (sourceData.source.toLowerCase() === “instagram”) {
var html=”

‘;

replaceElementWithHtml(element, html);
} else if (sourceData.source.toLowerCase() === “twitter”) {
var html=”

‘;
replaceElementWithHtml(element, html);
} else if (sourceData.source.toLowerCase() === “facebook”) {
var html=”


replaceElementWithHtml(element, html);
} else {
replaceElementWithHtml(element, “”);
}

}

function extractLinkFromOembed(element) {
return getUrlSource(element.getAttribute(“url”));
}

function getUrlSource(url) {
var ytRegex = /http(?:s?)://(?:www.)?youtu(?:be.com/watch?v=|.be/)([w-_]*)(&(amp;)?‌​[w?‌​=]*)?/;
var instaRegex = /(https?://www.)?instagram.com(/p/(w+)/?)/;
var twitterRegex = /twitter.com/.*/status(?:es)?/([^/?]+)/;
var fbRegex = /^https?://www.facebook.com.*/(video(s)?|watch|story|posts)(.php?|/).+$/;

if (ytRegex.test(url)) {
return {
source: “Youtube”,
url: url,
id: ytRegex.exec(url)[1] };
}

if (instaRegex.test(url)) {
return {
source: “Instagram”,
url: url,
id: instaRegex.exec(url)[3] };
}

if (twitterRegex.test(url)) {
return {
source: “Twitter”,
url: url,
id: twitterRegex.exec(url)[1] };
}

if (fbRegex.test(url)) {
return {
source: “Facebook”,
url: url,
id: fbRegex.exec(url)[1] };

}

return {
source: “Unknown”,
url: url,
id: “”
};
}

function replaceElementWithHtml(element, html) {
var str = html;
var Obj = element; //any element to be fully replaced
if (Obj.outerHTML) { //if outerHTML is supported
Obj.outerHTML = str; ///it’s simple replacement of whole element with contents of str var
} else { //if outerHTML is not supported, there is a weird but crossbrowsered trick
var tmpObj = document.createElement(“div”);
tmpObj.innerHTML = ‘‘;
ObjParent = Obj.parentNode; //Okey, element should be parented
ObjParent.replaceChild(tmpObj, Obj); //here we placing our temporary data instead of our target, so we can find it then and replace it into whatever we want to replace to
ObjParent.innerHTML = ObjParent.innerHTML.replace(‘

‘, str);
}
}
function loadfbApi() {
var js = document.createElement(‘script’);
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
document.body.appendChild(js);
}
function runYoutubeLazyLoad() {
/// youtube lazyload
var youtube = document.querySelectorAll(“.youtube”);

for (var i = 0; i < youtube.length; i++) {

var source = "https://img.youtube.com/vi/" + youtube[i].dataset.embed +
"/0.jpg";

var image = new Image();
image.src = "/themes/naba/assets/images/no.jpg";
image.classList.add('lazyload');
image.setAttribute("data-src", source);
image.setAttribute("alt", "youtube");
image.addEventListener("load", function () {
youtube[i].appendChild(image);
}(i));

youtube[i].addEventListener("click", function () {

var iframe = document.createElement("iframe");

iframe.setAttribute("frameborder", "0");
iframe.setAttribute("allowfullscreen", "");
iframe.setAttribute("src", "https://www.youtube.com/embed/" + this.dataset
.embed + "?rel=0&showinfo=0&autoplay=1");

this.innerHTML = "";
this.appendChild(iframe);
});
};
}
الخبر من المصدر

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق